Indholdet på denne side er markedsføring

Fortsat stor usikkerhed

Efter to uger med skrappe tiltag for at hindre spredningen af coronavirus har vi oplevet kraftige fald på børsen, statslige redningspakker og rentesænkninger fra flere centralbanker. Aktie- og obligationsmarkedet er i sagens natur præget af dette. Storebrands aktie- og obligationsteam opsummerer her den seneste uge.

Published 27.03.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Boersbygningen-3
LIDT OP. Børsen i Oslo er steget 8 pct. fra bunden (per torsdag d. 26. marts). Svingningerne i de enkelte aktier er imidlertid stor. Foto: Oslo Børs.

Der er naturligvis fortsat stor usikkerhed i markedet, og det vil der også være lang tid fremover. 

BardB
Leder for aktieforvaltningen, Bård Bringedal.

– Markedet er stadig præget af stor volatilitet og usikkerhed. Flere selskaber sænker forventningerne til Q2 2020, og flere dropper deres planer for udbyttebetalinger. Antallet af COVID-19-smittede globalt stiger stadig, lyder det fra leder for aktieforvaltningen i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

Fortsat god likviditet

Den seneste uge har faktisk været positiv på aktiemarkedet, og Oslo Børs er fx steget 8 pct. fra bunden (per torsdag d. 26. marts). Svingningerne i de enkelte aktier er imidlertid stadig stor.

– Forventningerne i markedet er mere nuancerede, end de har været de foregående uger, og vi ser aktører, der benytter faldet til at købe sig op i selskaber, som er faldet mere, end de fundamentalt skulle. Vi er lykkedes godt med vores positioner i de norske aktiefonde, men særligt i vores internationale fonde med eksponering mod mindre selskaber eller value-selskaber har det været en udfordrende tid. Likviditeten i markedet er stadig god, så vi håndterer den kundeaktivitet, vi ser i fondene, på en positiv måde, siger Bringedal.

Eufori og panik

Bringedal påpeger, at i de aktive mandater benytter aktieteamet de muligheder, de ser, for at tilpasse de aktive positioner.

– Som markedet er i dag med hurtig forandring fra eufori til panik, byder der sig gode muligheder til for aktiv forvaltning, hvilket vi ønsker at udnytte.

Markedet vil nok også fremover væres præget af større svingninger end normalt. En vigtig driver for markedet vil selvfølgelig være, hvordan spredningen af coronavirus udvikler sig, og om man oplever, at de kraftige restriktioner, som mange lande har taget initiativ til, får en effekt på spredningen, på antallet af sygehusindlæggelser og på antallet af dødsfald.

– Desuden vil effekterne af alle restriktionerne på den generelle økonomi være afgørende, og tal som fx arbejdsløshed og industriproduktion vil være vigtige faktorer, tror Bringedal.

Åbenlyst store realøkonomiske konsekvenser

DagfinNorum
Leder for obligationsforaltning, Dagfin Norum.

Leder af obligationsforvaltningen i Storebrand, Dagfin Norum, forklarer, at rente- og obligationsmarkedet fortsat er præget af den turbulens, vi står midt i, hvor udbruddet af coronavirus medfører talrige nedlukninger både i Norge og globalt.

– Dette får åbenlyst store realøkonomiske konsekvenser i fremtiden. Myndighederne både herhjemme og i andre dele af verden kommer imidlertid med enormt omfattende støttepakker for at stimulere økonomien og reducere de negative effekter af pandemien, siger Norum.

Som det fremgik af Norums kommentar i forrige uge, har også toneangivende centralbanker verden over gennemført markante rentesænkninger, øget kvantitative lettelser og etableret likviditetsfaciliteter. Tiltagene fra centralbankerne fungerer og har forbedret likviditeten i markedet.

– Herhjemme har specielt den øgede tilgang af F-lån både i NOK og USD foruden opkøb af NOK fra den norske centralbank Norges Bank afhjulpet en stresset markedssituation. Dette har resulteret i, at kronen har styrket sig markant mod USD og EUR i ugens løb, kreditspændet er blevet mindre, og renten er steget over hele kurven. I pengemarkedet er kreditspændene fortsat høje med næsten 0,8 pct., hvilket illustrerer en fortsat usikkerhed og anstrengt likviditet, siger Norum.

Bedring mod slutningen på ugen

I løbet af ugen og særligt de seneste tre dage er likviditetssituationen blevet markant forbedret på kreditmarkederne. Specielt inden for Investment Grade, men også inden for High Yield-segmentet.

– Dette er et tydeligt tegn på, at de tiltag, der er sat i værk, virker, og ikke mindst har tiltagene for at begrænse svækkelsen af NOK bidraget til at forbedre markedssituationen. Dette har så resulteret i, at vi har set de første kreditemissioner hen mod slutningen af denne uge, siger Norum.

Bevar roen og hold fokus på strategien

Norum påpeger, at han og hans team har valgt at forholde sig relativt rolige gennem de seneste to uger.

 – Markedet har bevæget sig meget hurtigt med begrænset likviditet, og for en langsigtet investor er det naturligt at holde fast ved sin strategi – også i sådanne perioder. Vi har derfor tilpasset likviditeten løbende og sikret, at vi har opretholdt risikoniveauet i porteføljen gennem perioden. Vi ligger neutralvægtet med nogen overvægt i obligationseksponeringen, fortæller Norum.

Vedvarende usikkerhed

Det er fortsat usikkert, hvor længe coronakrisen kommer til at vare, og hvad de økonomiske konsekvenser bliver.

 – Vi forventer derfor, at usikkerheden i markedet varer ved gennem en periode, men vi tror på, at vi har lagt den værste uro bag os. Kreditspændene er fortsat høje historisk set og giver et godt løbende afkast, samtidig med, at indgangen i kreditspændene også i sidste uge bidrog positivt til afkastet. Samlet set forventer vi således gode afkast fra obligationsporteføljerne fremover, men vi er forberedt på, at det i kortere perioder vil kunne svinge en del, slutter Norum.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Fremtidigt afkast afhænger blandt andet af markedsudviklingen, forvalternes dygtighed, investeringsrisiko og omkostninger. Afkastet kan blive negativt som følger af kursfald.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.