100 milliarder norske kroner i fossilfrie fonde

Tre nye fonde er blevet fossilfrie, og i september blev en milepæl nået. Den totale forvaltningskapital i fossilfrie fonde er nu på over 100 milliarder norske kroner.

Published 20.11.2019 by Caroline Sesvold Tørring

BardB
Bård Bringedal.

De 100 mia. norske kroner svarer til over 13 % af den totale forvaltningskapital, som i udgangen af september lød på 786 mia. norske kroner. Syv af Storebrands norske fonde er nu fossilfrie.

Kundeefterspørgsel

For lidt over tre år siden lancerede Storebrand sin første fossilfri fond i Sverige efter et konkret ønske fra kunderne, idet især flere institutionelle investorer ønskede at reducere CO2-aftrykket.

"Der var mange svenske institutioner, som efterspurgte fossilfrie fonde: Stockholms kommune, flere universiteter, offentlige institutioner, miljøorganisationer og andre, som havde sat sig et mål om at have fossilfrie investeringer," fortæller Bård Bringedal, chef for aktieforvaltningen i Storebrand Asset Management.

I ordets yderste fortolkning, vil ingen varer i verden imidlertid være helt fossilfrie. Alt er afhængigt af fossile kilder for at kunne produceres.

"Vi indkaldte alle svenske institutioner, som var interesseret i fossilfrie fonde, og gik i dialog og blev enige om en definition. Den standard, vi udviklede til Sverige, indeholder både direkte udelukkelser af selskaber, som bruger fossil energi, og selskaber, som har store karbonreserver," siger Bringedal.

Det første skridt var at smide alle energiselskaber og strømproducenter ud, hvis deres indtjening kom fra kul, olie eller gas. Fondsselskabernes forening i Sverige havde allerede sat en grænse på fem procent, hvilket var nok til at kalde sig ”-fri”. De svenske institutioner var enige i denne definition, og Storebrand udelukkede derfor alle selskaber, hvor mere end fem procent af indtjeningen kommer fra fossile kilder.

"Derefter var det bare at gå videre til dele af minedrift, kemisk industri, byggematerialer, og transportselskaber, som for eksempel flyselskaber og industri, som kræver fossil energi. Derudover udelukkede vi de 200 selskaber i verden med de største karbonreserver. Når mange selskaber udelukkes, forsøger vi at erstatte disse med selskaber som finansielt ligner de selskaber, vi har udelukket," forklarer Bringedal.

 

Fossilfrie fonde

Fondstype

Storebrand Norge Fossilfri Norsk aktivt aktiefond
Storebrand Global Solutions Global aktivt aktiefond
Storebrand Global ESG Plus Global indeksnær aktiefond
Storebrand Likviditet Norsk obligationsfond
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 Norsk obligationsfond
Storebrand Global Obligasjon Globalt obligationsfond
Storebrand Global Kreditt IG Globalt obligationsfond

 

Må erstattes

Flere af Storebrands fossilfrie fonde kaldes "indeksnære fonde". Det er reelt indeksfonde, men i og med at en række selskaber udelukkes fra investeringsuniverset, kalder vi dem indeksnære, fordi de i sagens natur ikke kan spejle indekset 1:1. I for eksempel Storebrand Global ESG Plus erstattes de udelukkede selskaber med de selskaber, som er bedst på bæredygtighed. Dette sker ved at investere i de selskaber, som scorer højt på bæredygtighed i vores ratinger, samt i selskaber, som er godt positioneret til at nå FN's bæredygtighedsmål. Dette er selskaber, som vi kalder for løsningsselskaber. Udskiftningen sker uden at fondens finansielle egenskaber ændres væsentligt.


Hvorfor er ikke alle fondene fossilfrie?

Selv om Storebrand nåede en milepæl i september med 100 mia. norske kroner i fossilfrie investeringer, er langt større investeringer stadig ikke i fossilfrie fonde.

"Vi er stadig afhængige af fossil energi, men en nyttig og nødvendig omstrukturering er i gang for at blive mindre afhængig af fossile energikilder. Her spiller investeringer en nøglerolle," fortæller Bringedal.

Storebrand har sat et mål om at være helt ude af kulinvesteringer inden 2026.

 

Fossilfri pension

En del af de 100 mia. norske kroner er koncerninterne penge. Det vil sige, at det er Storebrand selv, der har investeret i disse fonde gennem Storebrands egne pensionsprodukter (ikke tilgængelige i Danmark).

"Dermed har Storebrands 700.000 norske pensionskunder automatisk fået de fossilfrie fonde ind i deres pensionsprofiler. Dette er en del af Storebrands strategi: At flytte egenkapital til produkter med lavere karbonfodaftryk," slutter Bringedal.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.