Indholdet på denne side er markedsføring

Regler for vores fonde

Alle Storebrands fonde er etableret med godkendelse fra det norske Finanstilsynet. Forvaltningsselskabet, Storebrand Asset Management AS, har fra Finanstilsynet tilladelse til at drive forvaltningen af fondene.

Både forvaltningen af fondene og driften af forvaltningsselskabet er underlagt norsk lov og forskrifter, implementering af EU-direktiver, cirkulærer fra det norske Finanstilsyn i tillæg til norske branchestandarder fraVerdipapirfondenes forening (VFF). Når Storebrand Asset Management markedsfører sine fonde i andre lande, forholder vi os ligeledes til det aktuelle lands regulering, love og regler.

I Danmark betyder det, at vi har søgt og fået tilladelser til markedsføring hos Finanstilsynet. Vores fonde i det danske marked er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen, og vi er associeret medlem af Investeringsfondsbranchen (IFB). Vores fonde opfylder samtidig den fælles europæiske UCITS standard, som er indpasset i dansk lovgivning.

Hovedreglerne for Storebrand Asset Managements virksomhed findes i den norske verdipapirfondlov, som blandt andet regulerer hvor store investeringer Storebrands fonde kan foretage i enkeltselskaber. Den regulerer ligeledes kundernes ret til at indløse fondsandele og den stiller krav til forvaltningsselskabet om at have en sund drift med en god intern kontrol. Læs evt. mere om reglerne for verdipapirfonde på her.

De norske regler er på mange områder lig reglerne for en dansk investeringsforening. Storebrands danske kontor kan informere nærmere om ligheder og forskelle mellem det danske og det norske regelsæt.

Hvem styrer fondene?

Et norsk verdipapirfonds vedtægter skal være i overensstemmelse med verdipapirfondloven og skal godkendes af Finanstilsynet ved etablering af fonden. Vedtægterne udpeger et forvaltningsselskab, her Storebrand Asset Management AS, til at handle på vegne af fonden. Verdipapirfonden har ikke egne ansatte og heller ikke sin egen bestyrelse. Investorerne ("andelsejerne") skal derfor være repræsenteret i forvaltningsselskabets bestyrelse, som også fungerer som bestyrelse i verdipapirfondene.

Ifølge verdipapirfondloven skal investorerne vælge mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer. Alle registrerede investorer kan møde op på Storebrands årlige valgmøder, der i hovedtræk svarer til en dansk generalforsamling, og stemme på, hvem de ønsker som bestyrelsesmedlemmer.

For at sikre at de investorvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af forvaltningsselskabet, er der oprettet en valgkomité, som har til opgave at indstille kandidater til bestyrelsen. Det er investorerne, som vælger medlemmer i valgkomitéen, og alle investorer kan forslå kandidater til bestyrelsen gennem valgkomitéen.

Hvem fører tilsyn med fondene og forvaltningsselskabet?

Det norske Finanstilsynet er tilsynsmyndigheden for de enkelte fonde og forvaltningsselskabet Storebrand Asset Management AS. Hvert kvartal rapporterer Sttorebrand Asset Management til tilsynet, og vi har ligeledes en løbende dialog om spørgsmål knyttet til fondene og om lovforståelse. Finanstilsynet har myndighed til at foretage tilsyn og inspektion hos forvaltningsselskabet og myndighed til at bede om yderligere information fra Storebrand Asset Management.

Internkontrol er en integreret del af den daglige drift. Ledere fra alle forretningsområder foretager løbende vurdering af de interne kontroller. To gange om året gennemføres en opsummerende vurdering af om den interne kontrol har været gennemført på en tilfredsstillende måde. Revisionsfirmaet EY reviderer og giver råd om, hvordan Storebrand Asset Management gennemfører den interne kontrol. Ekstern revision foretages årligt og udføres for tiden af PriceWaterhouseCoopers AS.

Hvem kan jeg klage til, hvis jeg er utilfreds?

Er du utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i Storebrand Fondene, bedes du kontakte dit pengeinstitut eller din rådgiver. Har du evt. investeret direkte i Storebrand Fondene, så kontakt kontoret i København.

Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører produkterne fra Storebrand Fondene, kan du skrive eller ringe til:

Storebrand Fondene
c/o SKAGEN Fondene
25A, 1. sal
1260 København K
Telefon: +45 70 10 40 01
E-mail: kundeservice@storebrandfondene.dk

Her kan du sammen med en medarbejder gennemgå forløbet, der har ført til din utilfredshed og få en forklaring på den problemstilling, som har ført til din henvendelse

Klageansvarlig

Såfremt denne dialog ikke fører til et for dig tilfredsstillende resultat, kan du kontakte SKAGEN Fondenes klageansvarlige:

SKAGEN Fondene
Postboks 160
N-4001 Stavanger
Norge
Att.: Ørnulf Staalesen, Manager Business Support and Compliance
Mail: orst@skagenfondene.dk

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Er du ikke tilfreds med SKAGEN Fondenes behandling af din klage, kan du henvende dig til Ankenævnet for Investeringsforeninger. Det er Forbrugerrådet og InvesteringsForeningsRådet, der står bag ankenævnet:

Ankenævnet for Investeringsfonde
Amaliegade 8 B 2
Postboks 9029
1022 København K
Telefon 35 43 63 33

Er du erhvervskunde?

Såfremt du er erhvervskunde, kan du kun forvente at få behandlet din klage af Ankenævnet for Investeringsfonde, hvis dit kundeforhold ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold.

Klage til Finansklagenemnda

Ønsker du ikke at henvende til Ankenævnet for Investeringsfonde som eventuelt utilfreds dansk invenstor, kan du i stedet gå via det norske Finansklagenemnda.

For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuel tvist, må klagen først være sendt til Storebrand, som må få en rimelig frist til at give et svar. Derefter kan kunden sende skriftlige klage til Finansklagenemnda, hvoraf det skal fremgå hvad sagen drejer sig om og hvilket udfald kunden forventer af klagen.

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Norge
Telefon: +47 2313 1960