Beskatning af frie midler fra og med 2020

Læs mere om, hvordan du bliver beskattet, når du investerer med frie midler i Storebrands fonde.

Storebrands aktiefonde

  • Storebrand Global Multifactor A5
  • Storebrand Global Solutions A5
  • Storebrand ESG Plus A5
  • Storebrand Indeks – Alle Markeder A5
  • Storebrand Indeks – Nye Markeder A5

Gevinst og tab ved salg af Storebrands aktiefonde beskattes efter lagerprincippet  i aktieindkomsten. Det betyder at årets realiserede såvel som urealisede gevinster og tab skal opgøres ved udgangen af indkomståret.

  • Aktieindkomst til og med 56.500 kr. (113.000 kr. for samlevende ægtefæller) beskattes i 2021 med 27% (2020 satsen er 55.330 kr. hhv. 110.600 kr.)
  • Aktieindkomst over 56.500 kr beskattes i 2021 med 42%.

Tab modregnes i anden aktieindkomst. Kan tabet ikke modregnes i aktieindkomsten, kan det modregnes i den samlede slutskat for året eller hos samlenvende ægtefælle. Tab der ikke udnyttes inden for året, kan fremføres til modreging i slutskatten for efterfølgende år.
Fradrag for tab er betinget af, at du har indberettet køb til SKAT. Indberetningen sker automatisk, når du har beviser i et depot hos en bank i Danmark. Har du købt dine beviser direkte hos SKAGEN Fondene, er det vigtigt, at du selv indberetter dit køb til SKAT.

Overgangsordning 2020

Tidligere blev Storebrands aktiefonde beskattet som investerinsinstitutter med minimumsbeskatning, hvor investorerne blev beskattet af minimumsindkomsten. Da aktiefondende nu beskattes som aktiebaserede investeringsselskaber, forsvinder minimumsindkomsten. Storebrands skal dog beregne en minimumsindkosmt for indkomståret 2019. Beregningen sker i april 2020, og Investorer, der besidder andele på tidspunktet for beregningen af minimumsindkomsten, bliver beskattet af minimumsindkomsten.

Med ændringen i skattestatus 1. januar 2020, afstår investorerne deres ejerandele under de gamle skatteregler, hvorefter de generhverver samme antal ejerandele under de nye skatteregler. Afståelses- og anskaffelsesesprocessen sker automatisk, og du skal som investor ikke foretage dig noget. Den tekniske afståelse og generhvervelse betyder, at du på din årsopgørelse for 2019 bliver beskattet i henhold til afståelsessummen svarende til kursværdien pr. 31. december 2019. Afståelsessummen bliver automatisk nedskrevet med minimumsindkomsten, når denne er opgjort i løbet af foråret 2020. Som investor vil du derfor opleve, at din årsopgørelse for 2019 bliver genåbnet af SKAT, når minimumsindkomsten er beregnet.