Indholdet på denne side er markedsføring

Rangering af bæredygtighed 

Bæredygtighed kan påvirke selskabernes langsigtede økonomiske resultater. Det er derfor vigtigt at have de nødvendige værktøjer til at integrere virksomhedsspecifikke ESG-risici og muligheder i investeringsbeslutningen.

Da vi mener, at bæredygtighed er en afgørende faktor for den langsigtede værdiudvikling i selskaberne, er det afgørende, at vi giver vores porteføljeforvaltere de nødvendige værktøjer til at integrere virksomhedsspecifikke ESG-risici og muligheder. Selvom dette er relevant for alle vores forskellige investeringsmetoder, kan graden af relevans og integration variere mellem de forskellige fonde, som Storebrand Asset Management tilbyder.

Et af Storebrand Asset Managements vigtigste redskaber til at levere information om bæredygtighed er vores interne bæredygtighedsrangering. Vores rangering er baseret på to primære faktorer:

Grundlaget for rangeringen er en score for bæredygtig praksis, der gælder for de enkelte selskabers daglige aktiviteter inden for kategorierne miljø, samfund og selskabsledelse. (ESG). Denne score kaldes en ESG risikoscore og leveres af Sustainalytics, der er vores leverandør af ESG-data.

Derudover har vi en intern bæredygtighedsrangering, der baserer på, i hvilket omfang selskaberne er i overensstemmelse med FNs mål for bæredygtig udvikling. Selskaber, der tilbyder bæredygtige løsninger som en grundlæggende del af deres forretningsmodel belønnes, mens de selskaber, der står i vejen for FNs bæredygtige udviklingsmål bliver straffet på deres rating. Resultatet er en samlet rangering på en skala fra 0 til 100, som er indarbejdet i investeringsværktøjet, SimCorp Dimension. Rangeringen er således systematisk integreret i vores porteføljeforvalters investeringsprocesser.

Disse rangeringer opdateres to gange om året.

Ud over den interne bæredygtighedsrangering bruges vurderinger af fx CO2-udledningen og anden kvalitativ information til at give porteføljeforvalterne større indsigt og forståelse for, hvilke resultater de forskellige virksomheder i porteføljen opnår med hensyn til bæredygtighed.

Bæredygtighedsmålene (SDG) i vores investeringer

Siden Paris-aftalen blev vedtaget i december 2015, har Storebrand Asset Management arbejdet aktivt for at integrere FNs bæredygtighedsmål i investeringsanalyserne.

Dette er nogle af argumenterne til, at vi integrerer bæredygtighedsmålene i vores processer:

  • FNs mål for bæredygtig udvikling giver en overordnet ramme for bæredygtighed.
  • Målene kan bruges til at vurdere både finansielle risici og økonomiske muligheder.
  • De er fremsynede.
  • De er universelle og fungerer således som et bredt accepteret rapporterings- og kommunikationsværktøj.

Efter at vi i Storebrand Asset Management havde besluttet os for at anvende bæredygtighedsmålene som en styrende ramme, var den første opgave at identificere de mål, som er økonomisk relevante for selskaberne i porteføljerne. Derfor foretog teamet for bæredygtige investeringer en gennemgang af litteraturen og kortlage relevansen på tværs af de forskellige sektorer. Dermed kunne målene vurderes op imod eksisterende indikatorer. Som et resultat af disse analyser kunne målene kategoriseres på tre forskellige niveauer: "Risici og muligheder i virksomhedernes kerneforretning", "Muliggørende supportfunktioner" og ”Fundamental Outcomes”, der påvirkes af selskabernes værdikæder.

Det første niveau, ”Risici og Muligheder”, indeholder de bæredygtighedsmål, vi anser for at være de mest relevante i forhold til de selskaber, vi investerer i. De fleste forretningsmodeller kan knyttes til disse bæredygtighedsmål, og selskaberne har en direkte positiv bæredygtig påvirkning gennem deres produkter og tjenester.

Det andet niveau, "Muliggørende supportfunktioner", refererer til de bæredygtige mål, som selskaberne kan påvirke gennem driften. Sådanne mål omfatter ligestilling mellem mænd og kvinder (mål 5) og bekæmpelse af korruption (del af mål nr. 16).

Det tredje niveau ”Fundamental Outcomes” er mål, som er mere relevante for statslige aktører og mindre relevant for de private selskabers direkte aktiviteter og produkter. Ikke desto mindre vil inkorporeringen og arbejdet med målene på de to første niveauer også have positive afledte påvirkninger for tredje niveau.

Efter at have identificeret de bæredygtige udviklingsmål (SDG), der er mest økonomisk relevante for selskaberne, har vores bæredygtighedsteam fastsat en række specifikke KPI'er for hvert af de prioriterede mål. For mål 7, "Ren energi til alle", er de relevante selskaber rangeret i forhold til energieffektivitet (energiforbrug i forhold til omsætning) og andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug. For mål 5, "Ligestilling mellem mænd og kvinder", modtager selskaberne en score baseret på procentdelen af kvinder på bestyrelsesniveau, justeret for individuelle lande baseret på kvoter og andre geografiske forhold. Et selskabs forskellige score for disse SDG-relaterede indikatorer udgør tilsammen selskabets SDG-score.

Sammenfattende kan vi sige, at den samlede score for bæredygtighed er baseret på både Sustainalytics ESG score og Storebrand egen SDG score. For at håndtere ESG-risiciene bruger vi Sustainalytics ESG-risikoscore. For at finde de løsningsorienterede virksomheder implementerer vi Storebrands SDG-score, der er baseret på en række forskellige datasæt. Dette giver tilsammen et overblik, der gør det muligt at afbalancere risici og muligheder for investeringsanalyserne, såsom i den grundlæggende analyse, trendanalyser og porteføljeoptimering baseret på ESG-faktorer.