Indholdet på denne side er markedsføring

Storebrand Standarden


Storebrand Asset Management arbejder systematisk med at investere i virksomheder, der bidrager positivt til den bæredygtige udvikling. Vores langsigtede vision for 2050 er en verden, hvor 9 milliarder mennesker lever godt og i overensstemmelse med jordens naturlige grænser. Vores standard for bæredygtige investeringer er baseret på den antagelse, at de selskaber, der bidrager til at løse samfundsproblemer på en bæredygtig måde, også vil være de mest rentable investeringer på længere sigt. Storebrand Standarden for bæredygtige investeringer skal derfor bidrage til at sikre vores kunders fremtidige afkast. Storebrand Standarden blev etableret i 2005 og gælder for alle Storebrand Asset Managements internt forvaltede fonde og øvrige midler under forvaltning.

I de tilfælde, hvor selskaberne systematisk bryder med vores standarder, vil vi bruge vores position som investor til at engagere os i selskaberne og gå i dialog med ledelserne, for at få selskabet til at forbedre sig. Hvis dialogen ikke fører til positive ændringer, kan et selskab fravælges som en investeringsmulighed. Fravælgelse betragtes som den sidste udvej i de tilfælde, hvor selskaberne undlader at vise deres vilje til at forbedre sig. Et selskab vil også blive udelukket, når datterselskaberne, der kontrolleres af selskabet, typisk gennem ejerskab på 50 procent eller mere, strider mod Storebrand Standarden.

Storebrand Standarden for bæredygtige investeringer omfatter følgende kriterier:

International lovgivning og menneskerettigheder

Storebrand Asset Management investerer ikke i virksomheder, der bidrager til alvorlige krænkelser af international lovgivning. Dette omfatter alvorlige humanitære lovovertrædelser samt krænkelser af grundlæggende menneskerettigheder.

Med hensyn til humanitære lovovertrædelser er kriteriet blandt andet baseret på Haag- og Genève-konventionerne. Alvorlige overtrædelser omfatter medvirken til folkemord eller direkte medvirken til militære operationer i ulovligt besatte områder.

Med hensyn til menneskerettigheder er kriteriet baseret på blandt andet de vigtigste menneskerettighedskonventioner fra FN samt ILO-konventionerne. Alvorlige overtrædelser omfatter børnearbejde, tvangsarbejde og krænkelser af retten til liv og sundhed. Når vi vurderer et potentielt brud på vores standarder, er et af de grundlæggende aspekter sammenhængen mellem selskabets aktiviteter og selve overtrædelsen. Andre faktorer, såsom antallet af hændelser og antallet af berørte personer, er også centrale for analysen. Risikoen for gentagne overtrædelser er desuden en vigtig overvejelse. Storebrand Asset Management analyserer også selskaber, hvor der er et konsekvent mønster af overtrædelser fra hovedleverandørerne, projektpartnerne eller andre samarbejdspartnere.

Korruption og økonomisk kriminalitet

Storebrand Asset Management investerer ikke i selskaber, der er involveret i alvorlig korruption. Kriteriet er bl.a. baseret på FN's konvention mod korruption. Anklager om, at selskabet giver eller modtager uretmæssige fordele, enten i den private eller offentlige sektor, analyseres. Kriteriet dækker også over andre former for alvorlige økonomiske kriminalitet, såsom skatteunddragelse, regnskabsmanipulation eller bedrageri. I vurderingen af en potentiel overtrædelse af vores standarder, inddrager vi en række vigtige aspekter såsom antallet af hændelser, værdien af de uretmæssige betalinger, og på hvilket niveau i selskabet, de involverede sidder. Risikoen for gentagelse er en afgørende overvejelse. Virksomheder, hvor der er tegn på en korruptionskultur eller andre økonomiske forbrydelser, betragtes som de mest risikable. Dette kriterie omfatter også gambling, der er forbundet med uholdbar forretningspraksis.

Skader på miljøet

Storebrand Asset Management investerer ikke i selskaber, der er involveret i aktiviteter, der påfører alvorlige skader på miljøet. Kriteriet er bl.a. baseret på FN’s konvention om biologisk diversitet og FN's rammekonvention for klimaændringer. Ved vurdering af en potentiel krænkelse af vores standard, inddrager vi vigtige aspekter såsom omfanget og risikoen for gentagelser af påførte skader på økosystemerne og folks sundhed. Risikoen for gentagelse er en vigtig overvejelse. De sager, der betragtes som mest alvorlige, er dem, hvor selskabet mangler en systematisk tilgang til begrænsning af miljøpåvirkningen, hvilket forårsager uoprettelig skade på et stort eller sårbart område eller en gruppe mennesker. Dette kriterie omfatter fravælgelser baseret på klimarisiko; herunder virksomheder med store aktiviteter indenfor kul, kuludvindingsmaskiner, udvinding af olieholdigt sand og uholdbar produktion af palmeolie.

Kontroversielle våben

Storebrand Asset Management investerer ikke i selskaber, der er involveret i udvikling eller produktion af kontroversielle våben. Det betyder ligeledes en fravælgelse af selskaber, der tester kontroversielle våben, producerer komponenter, der udelukkende skal anvendes til kontroversielle våben samt selskaber, der opmagasinere eller transporterer kontroversielle våben. Dette kriterie indbefatter, men er ikke begrænset til: landminer, klyngeammunition, atomvåben samt biologiske og kemiske våben. Definitionerne og anvendelsesområdet er i overensstemmelse med de tilsvarende konventioner og normer, herunder, men ikke begrænset til konventionen om klyngeammunition (CCM), Ottawa-traktaten/mineforbudstraktaten og ikke-spredningstraktaten.

Tobak

Storebrand Asset Management investerer ikke i selskaber, hvor indtjeningen af tobaksvarer eller komponenter beregnet til tobak, overstiger 5 procent af den samlede indtjening. Tobaksprodukter er defineret som produkter helt eller delvist fremstillet af tobaksblade. Kriteriet gælder for producenter og distributører samt selskaber, der er involveret i dyrkning eller forarbejdning af tobak.

Statsobligationer

Storebrand Asset Management investerer ikke i statsobligationer fra lande uden elementære institutioner, der har til formål at forhindre korruption, opfylde grundlæggende sociale og politiske rettigheder og bidrager til at opretholde international fred og sikkerhed. Lande, der ligger blandt de laveste 10 procent på Transparency Internationals "Corruption Perspections Index" og Verdensbankens "Globale Governance Indicators; Kontrol af korruptionsindeks" er fravalgt. Desuden er lande med den laveste score på 7 i Freedom House's "Freedom in the World Index" og lande, der er underlagt sanktioner pålagt af FN's Sikkerhedsråd, også fravalgt.

ETF (Exchange Traded Funds)

For at blive godkendt skal en ETF overholde en 10 procents regel. Reglen fastslår, at højst 10 procent af ETF’ens porteføljeselskaber eller af indekset, som ETF følger, kan udelukkes af Storebrand.

Herudover vil Storebrand Asset Management ikke investere i selskaber, der er udelukket fra den norske stats globale pensionsfond af Norges Bank, hvor udelukkelsesprincippet er i overensstemmelse med Storebrand Standarden.

Godkendt af bestyrelsen i Storebrand ASA: Oktober 2005

Sidst opdateret: 14.01.2018