Indholdet på denne side er markedsføring

Fravælgelsesprocessen


Processen med at fravælge de selskaber, der ikke lever op til Storebrand Standarden er meget omfattende. Arbejdet bygger både på eksterne og interne data, samt evalueringer udført af eksperter på området. De fravalgte selskaber fjernes fra Storebrand Asset Managements investeringsunivers, som er et økosystem af investeringer bestående af over 3.000 selskaber.

Et selskab kan fravælges på grundlag af følgende to principper:

1. Produktionsbaserede fravælgelser

Vi fravælger de selskaber, der fremstiller eller distribuerer tobak eller kontroversielle våben og selskaber, der bidrager væsentligt til negative klimaforandringer samt selskaber, der har betydelige indtægter fra miljøskadende produkter som kul, tjæresand og palmeolie.

Storebrand Asset Management har også valgt at fravælge investeringer i selskaber, der tilhører specifikke produktkategorier eller industrier, der ikke er bæredygtige. Disse produkter eller industrier er forbundet med betydelige risici i forhold til at skade samfundet, miljøet og/eller folkesundheden. For disse produktkategorier er der desuden begrænsede muligheder for at påvirke selskaberne til at drive deres forretning på en mere bæredygtig måde.

Disse fravalg omfatter:

  • Selskaber, der baserer mere end 5 procent af indtægterne på tobak
  • Selskaber, der baserer mere end 25 procent af indtægterne på kulrelateret virksomhed
  • Selskaber, der baserer mere end 20 procent af indtægterne fra tjæresand
  • Selskaber med virksomhed i gambling, der ikke er knyttet til bæredygtige forretningspraksis
  • Ejere af palmeolieplantager, der ikke er knyttet til bæredygtige forretningspraksis

i. Tobak

Storebrand Asset Management investerer ikke i selskaber, hvor indtjeningen af tobaksvarer eller komponenter beregnet til tobak, overstiger 5 procent af den samlede indtjening. Tobaksprodukter er defineret som produkter helt eller delvist fremstillet af tobaksbladet. Kriteriet gælder for producenter og distributører, samt selskaber, der er involveret i dyrkning eller forarbejdning af tobak.

ii. Kontroversielle våben

Storebrand Asset Management investerer ikke i selskaber, der er involveret i udvikling eller produktion af kontroversielle våben. Det omfatter også selskaber, der tester kontroversielle våben, producerer komponenter, der udelukkende skal anvendes til kontroversielle våben samt selskaber, der opmagasinerer eller transporterer kontroversielle våben. Dette kriterie indbefatter, men er ikke begrænset til: landminer, klyngeammunition, atomvåben samt biologiske og kemiske våben. Definitionerne og anvendelsesområdet er i overensstemmelse med de tilsvarende konventioner og normer, herunder, men ikke begrænset til konventionen om klyngeammunition (CCM), Ottawa-traktaten/mineforbudstraktaten og ikke-spredningstraktaten.

2. Fravælgelser baseret på love og regler

Vi overvåger og vurderer løbende om selskaberne i vores økosystem af investeringer er involveret i kontroverser i forbindelse med krænkelser af internationale love, Folkeretten, konventioner og menneskerettigheder. Hvis vores overvågningssystem opfanger begivenheder, der kan indikere, at et selskab opererer i strid med Storebrand Standarden, kan selskabet fravælges. Fravælgelsen gennemføres efter en proces, hvor Storebrands Investeringsudvalg for bæredygtige investeringer foretager en evaluering af forholdet. Udvalget består af en række repræsentanter fra Storebrand-koncernens øverste ledelse og forvaltere. Disse møder bliver afholdt en gang i kvartalet. Udvalget får en vurdering af den relevante situation, udarbejdet af bæredygtighedsanalytikere i teamet for bæredygtige investeringer. Sagerne præsenteres for udvalget i anonymiseret form.

Hvis de fravalgte selskaber viser positive ændringer eller forbedringer, kan de genoptages i Storebrands økosystem for investeringer. Det kræver, at udvalget har gennemgået de opdaterede analyser og truffet endelig afgørelse om dette.

Det er af afgørende betydning, at de selskaber vi investerer i, overholder internationale love og konventioner. Storebrand Asset Management vil derfor ikke investere i:

  • selskaber, der bidrager til alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettigheder og Folkeretten
  • selskaber, der producerer eller sælger kontroversielle våben, herunder atomvåben, landminer, klyngebomber samt biologiske og kemiske våben
  • selskaber, der er involveret i alvorlige ødelæggelser af miljøet
  • selskaber, der er involveret i systematisk korruption og økonomisk kriminalitet

Selskaberne bliver fravalgt, hvis lovovertrædelserne anses for alvorlige og risikoen for gentagelse anses for at være høj:

i. Menneskerettigheder og Folkeretten

Storebrand vil ikke investere i selskaber, som bidrager til alvorlige brud på international lov. Dette omfatter alvorlige brud på den humanitære Folkeret og krænkelse af grundlæggende menneskerettigheder.

ii. Korruption og økonomisk kriminalitet

Storebrand vil ikke investere i selskaber, der er involveret i korruption på et højt niveau. Kriterierne for dette, baserer sig blandt andet på FN-konventionen mod korruption. Derfor undersøger vi påstande om, at der gives eller modtages uretmæssige fordele, både i den private og offentlige sektor. Kriteriet dækker også over andre former for alvorlig økonomisk kriminalitet, så som skatteunddragelse, regnskabssvindel og underslæb.

iii. Skader på miljøet

Storebrand vil ikke investere i selskaber, der er involveret i aktiviteter, som forårsager alvorlige skader på miljøet. Dette kriterie er blandt andet baseret på FN-konventionen om biologisk diversitet samt FNs rammekonvention for klimaændringer (klimakonventionen).

iv. Kontroversielle våben

Storebrand Asset Management investerer ikke i selskaber, der er involveret i udvikling eller produktion af kontroversielle våben. Det betyder ligeledes en fravælgelse af selskaber, der tester kontroversielle våben, producerer komponenter, der udelukkende skal anvendes til kontroversielle våben samt selskaber, der opmagasinere eller transporterer kontroversielle våben. Dette kriterie indbefatter, men er ikke begrænset til: landminer, klyngeammunition, atomvåben samt biologiske og kemiske våben. Definitionerne og anvendelsesområdet er i overensstemmelse med de tilsvarende konventioner og normer, herunder, men ikke begrænset til konventionen om klyngeammunition (CCM), Ottawa-traktaten/mineforbudstraktaten og ikke-spredningstraktaten.

Her finder du en oversigt over selskaberne på fravælgelses- og observationslisten


Observationsliste

I Storebrand Asset Management er vi optaget af at bruge vores position til at påvirke selskaberne, som vi er investeret i, i en bæredygtig retning. Hvis vi har mistanke om en overtrædelse af vores standarder, kan det være hensigtsmæssigt at observere det pågældende selskab over tid for at få adgang til flere oplysninger. Ligeledes kan der også være tilfælde, hvor vi ser, at et selskab arbejder for at gennemføre nye bæredygtige initiativer, men at disse endnu ikke er fuldt implementeret eller målbare. I sådanne tilfælde placerer vi selskabet på en observationsliste, der er knyttet til specifikke begrænsninger, så vi får mere tid til at hente de nødvendige oplysninger og påvirke ledelsen i den rigtige retning.

Hvis et selskab er på observationslisten, vil vi lægge op til dialog for at arbejde struktureret med forbedringer i selskabet. Vi holder en tæt dialog med hver af de pågældende selskaber, hvor vi informerer dem om forventningerne til de nødvendige bæredygtige foranstaltninger og resultater. Vi forventer, at selskabet forbedres inden for en forudbestemt tidsramme. Afhængigt af resultaterne af den nuværende tidsramme, vil selskabet enten blive fravalgt investeringsuniverset eller taget fra observationslisten.

Så længe selskabet er på observationslisten, kan porteføljeforvalterne ikke investere eller udvide deres investeringer i de pågældende selskaber.

Her finder du en oversigt over selskaberne på fravælgelses- og observationslisten