Indholdet på denne side er markedsføring

Ekstra kriterier ud over Storebrand Standarden

Storebrands ekstra kriterier bygger på Storebrand Standarden for bæredygtige investeringer, og gælder for alle fonde i Storebrand Asset Management. De ekstra kriterier gælder kun for udvalgte fonde.

Storebrand Standarden betyder, at en række selskaber bliver fravalgt som investeringsmuligheder, hvis de bryder internationale normer og konventioner eller er involveret i uacceptable aktiviteter.

Storebrand Standarden dækker over følgende temaer: menneskerettigheder og international ret, korruption, virksomhedskriminalitet, alvorlige klima- og miljøtrusler, kontroversielle våben (landminer, klyngebomber og atomvåben) samt tobak. Derudover bliver selskaber, der er klassificeret lavt i forhold til bæredygtighed (i højrisikoindustrier) også fravalgt.

1. Ekstra kriterie: Produktion og distribution af fossile brændstoffer.

Storebrand Asset Management vil ikke investere i selskaber:


a. hvor mere end 5 procent af deres indtægter kommer fra produktion eller distribution af fossile brændstoffer

b. hvis fossile brændstofreserver overstiger 100 mio. tons CO2

Storebrand Asset Management definerer ”produktion og distribution” til at omfatte alle aktiviteter i forbindelse med udvinding, raffinering og distribution af fossile brændstoffer. Selskaber, der fremstiller produkter baseret på fossile brændstoffer, så som plast, asfalt eller syntetisk gummi er ikke inkluderet.

a. Følgende selskabsaktiviteter betragtes som brud på dette kriterie. Hvis en virksomhed henter mere end 5 procent af indtægterne fra en eller flere af disse aktiviteter, vil selskabet blive fravalgt som investeringsmulighed:

Udvinding

 • Boring efter olie- og gas
 • Understøttende aktiviteter for olie- og gasselskaberne
 • Udvinding af olieholdigt sand
 • Overfladeudvinding af bituminøst kul og brunkul
 • Udvinding af flydende naturgas
 • Udvinding af råolie og naturgas
 • Underjordisk minedrift efter bituminøst kul
 • Produktion af maskiner og værktøj til minedrift samt til olie- og gasudvinding

Raffinering

 • Olieraffinaderier

Distribution

 • Tankstationer
 • Naturgasdistributører
 • Oliekraftværker
 • Kulkraftværker
 • Naturgaskraftværker
 • Rørledningstransport

a. Storebrand Asset Management har valgt en øvre grænse på 100 mio. tons CO2 i fossile brændstofreserver, fordi selskaber med større reserver vil være dem, der bliver hårdest ramt af gennemførelsen af Paris-aftalen. Hvis målet om maksimalt to graders temperaturstigning skal nås, kræver det, at store reserver af fossile brændstoffer skal forblive i undergrunden, i såkaldte ”stranded assets.”

Datakilder

Trucost: Storebrand Asset Management bruger Trucost som hovedleverandør af fossile data. Ovennævnte aktiviteter er defineret af Trucost.

Andre datakilder: Storebrand Asset Management arbejder aktivt for at inddrage et så omfattende datagrundlag som muligt om selskaber, der risikerer at overtræde vores kriterier. Derfor anvender vi også andre informationskilder, forudsat at kilderne betragtes som troværdige. Manglen på en anerkendt definition af fossilfrie investeringer betyder, at selskaber, der befinder sig i gråzonen til udelukkelse, også skal gennemgå en grundig undersøgelse. Disse selskaber vurderes fra sag til sag.

2. Ekstra kriterier: Alkohol, porno, våben og gambling.

Alkohol

Storebrand Asset Management investerer ikke i selskaber, der baserer mere end 5 procent af deres indtægter på produktionen af alkoholiske drikkevarer eller ingredienser, der kun anvendes i alkoholiske drikkevarer. Herudover vil vi ikke investere i selskaber, der baserer mere end 5 procent af deres indtægter fra distribution af alkoholiske drikkevarer.

Porno (Adult entertainment)

Storebrand Asset Management investerer ikke i virksomheder, der baserer mere end 5 procent af deres indtægter på produktion eller distribution af porno (Adult entertainment).

Våben

Storebrand Asset Management investerer ikke i selskaber, der baserer mere end 5 procent af deres indtægter på produktion eller distribution af våben, uanset om de er private eller offentlige. Kriterierne omfatter også salg af produkter og tjenester, der er skræddersyet til at understøtte våben, samt produkter og tjenester, der ikke er våbenrelaterede, men skræddersyede til forsvarsindustrien eller militæret.

Gambling (Spilvirksomhed)

Storebrand Asset Management investerer ikke i selskaber, der baserer mere end 5 procent af deres indtægter på spilvirksomhed. Kriterierne omfatter også salg af udstyr og tjenester skræddersyet til sådanne forretningsaktiviteter.

3. Ekstra kriterier: Markedsorienteret screening ud over Storebrand Standarden

På visse markeder kan industristandarder for udelukkelse, baseret på internationale normer og konventioner, produktscreening og uacceptable operationer, være endnu strengere end Storebrand Standarden. I disse tilfælde udføres yderligere screening for at sikre overholdelse af praksis i industrien. Selskaber, der overtræder disse standarder, investerer vi således ikke i.

4. Ekstra kriterier: Grønne obligationer

Følgende udelukkelseskriterier gælder for køb af grønne obligationer ud over Storebrand Standarden.

Storebrand Asset Management køber ikke virksomhedsobligationer:

 • der ikke overholder kravene i ekstrakriterierne: "Alkohol, porno, våben og gambling."
 • der ikke overholder kravene i ekstrakriterierne: "Markedsorienteret screening ud over Storebrand Standarden."
 • i virksomheder, der er klassificeret i henhold til Global Industry Classification Standard (GICS) Sektor 10, Energi
 • der baserer maksimalt 50 % af deres indtægter på produktion eller distribution af fossile brændstoffer i andre GICS-sektorer (Global Industry Classification Standard)
 • har mere end 100 millioner tons CO2 i fossile brændstofreserver


Opdateret 18.12.2018.

Bæredygtige Investeringer,

Storebrand Asset Management