Indholdet på denne side er markedsføring


Aktivt ejerskab: Påvirkning og indflydelse

Strategien med aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab, deltagelse og engagement er en vigtig del af Storebrand Asset Managements tilgang til bæredygtige investeringer. Det er aktiviteter, som ligger helt i tråd med Storebrand-koncernens bæredygtige vision: "En fremtid at glæde sig til" og de værdier, der er forbundet med dette. Som et resultat af dette er hovedmålene med at reducere risikoen og skabe værdi på aktionærernes vegne også udtrykkeligt knyttet til værdier relateret til miljømæssige, samfundsmæssige og selskabsmæssige værdier. Det ultimative mål for vores engagement i de forskellige selskaber er således ikke kun at kræve, at de retter fejl, men at vi rent faktisk skal have en positiv indvirkning.

Det betyder, at vi prioriterer at engagere os aktivt med de selskaber, hvor vi mener, at vi har gode muligheder for at opnå konkrete resultater. Vi involverer os desuden over længere perioder, for at opnå de resultater vi ønsker. Vi samarbejder også med andre investorer for at opnå større indflydelse. Vores ressourcer er således mere fokuseret på aktiviteter, som kan hæve standarderne for den enkelte industri som helhed, hvilket fører til bedre praksis generelt og positiv indvirkning (proaktivt engagement) i stedet for mange dialoger, hvor vi beder enkelte selskaber om fx rydde op i floder efter udledning (reaktivt indgreb).

Vi benytter os desuden af proxyafstemning (fuldmagtstemmeafgivning) som supplement til vores aktive engagement. Det gør vi for at udøve ekstra indflydelse på de selskaber, vi beskæftiger os med, eller for at signalere, at der er nogle bæredygtighedsspørgsmål, der er ekstra vigtige for os.

I betragtning af at nogle af bæredygtighedsspørgsmålene, som fx klimaændringer, ikke kan løses af investorer og selskaber alene, formidler vi også vores synspunkter om disse presserende udfordringer til regeringer og myndigheder.

Storebrands komite for aktivt ejerskab, ”Aktivt Ejerskabsforum”, overvåger, vælger og prioriteter de forskellige foranstaltninger mod de selskaber, vi involverer os i. Forummet består af såvel finansanalytikere som ESG-analytikere ud over chefen for Storebrand Asset Management. Komiteen rapporterer til bestyrelsen i Storebrand Asset Management.

Engagementsprocessen

I Storebrand-koncernen mener vi, at udøvelsen af vores rettigheder som aktionærer giver gode resultater. Vi har to primære metoder i forhold til, hvordan vi involverer os i selskaberne.

Vi involverer os i aktivt engagement enten ved brug af stemmeretten på aktionærmøder eller ved aktiv inddragelse i form af direkte dialog med selskabernes ledelse eller bestyrelse for vores forskellige investeringer.

I samarbejde med teamet for bæredygtige investeringer, beslutter ”Aktivt Ejerskabsforum”, hvilke temaer, der vil være fokus for aktivt engagement fra år til år.

Begge metoder kan være meget effektive til at løse problemer i forbindelse med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Sammen kan de styrke hinanden gensidigt og være et effektivt signal til selskaberne om vores holdning til forskellige vigtige spørgsmål. Derfor vil vi fortsætte med at bruge begge metoder til at påvirke selskabernes forretning over tid.

Beslutningen om at involvere os i udvalgte selskaber sker på baggrund af en samlet vurdering. Det er en vurdering, der tager højde for betydningen af den aktuelle udfordring, størrelsen på omfanget af potentielle positive ændringer samt muligheden for at samarbejde med andre investorer.

Dialogen med selskaberne kan omfatte, at vi formidler vores synspunkter både skriftligt og mundtligt til selskabernes ledelse på alle niveauer samt til deres rådgivere og bestyrelsen.

Sager vi involverer os i

Storebrand Asset Management vil potentielt involvere sig aktivt i selskaber i forbindelse med følgende:
alvorlige eller systematiske krænkelser af menneskerettighederne

 • bestikkelse og korruption
 • alvorlig miljøskade og skader på klimaet
 • selskaber med lav bæredygtighed i højrisikoindustrier
 • selskaber med strategier eller resultater, der afviger væsentligt fra det, de tidligere har formidlet
 • ledelsesrelaterede spørgsmål som:
  - udskiftning af bestyrelsesmedlemmer
  - regler vedrørende udbytte og egenkapital
  - vederlag til nøglepersonale
  - transaktioner mellem nærtstående parter
  - manglende mangfoldighed


Derudover indgår vi aktivt i dialogen med selskaber, der er knyttet til klimaændringer og miljøskadelig virksomhed.

Storebrand-koncernen har underskrevet Montrealprotokollen og indgår i den såkaldte ”The Portfolio Decarbonisation Coalition”, der er en koalitionen, som arbejder for at reducere CO2-udslippet i porteføljerne. Storebrand Asset Management har således forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet fra selskabets investeringer på langt sigt. For nogle af vores fonde - og som følge af vores investeringsstil - kan CO2-aftrykket variere betydeligt over tid. Ikke desto mindre er vi forpligtet til at arbejde med vores aktieudvælgelse på en måde, der reducerer CO2-udslippet.

Klimaændringer er en af de ting, vi overvåger hos forskellige selskaber. De selskaber, der halter efter i deres bestræbelser på at reducere deres CO2-udslip, kan være relevante for aktiv involvering fra vores side. Vi skal opmuntre og engagere os med de selskaber, der er i stand til at opnå en reduktion af CO2-påvirkningen.

Alternativer til aktivt engagement

Hvis resultatet af vores engagement i nogle selskaber ikke opfylder forventningerne, kan andre foranstaltninger overvejes. Hvis selskabet er på Storebrand Asset Managements observationsliste, kan vi vurdere, om selskabet skal fravælges.

Derudover kan vi:

 • udtrykke vores synspunkter offentligt
 • foreslå beslutninger på de relevante selskabers generalforsamlinger
 • foreslå en ekstraordinær generalforsamling

Storebrand Asset Management kan desuden aktivt samarbejde med andre investorer om at gennemtrumfe forandringer, hvis det vurderes at være i vores investorers interesse.

Når Storebrand Asset Management samarbejder med andre investorer om at forbedre selskabernes indsats, skal vi være meget opmærksomme på potentielle interessekonflikter og muligheden for at ende i en insider-position.

Brug af stemmeretten

Rammerne for brugen af stemmeret for fonde som forvaltes af Storebrand Asset Management, er nedskrevet i ”Forskrift til værdipapirfondsloven § 2-24” og i brancheanbefalingerne fra Værdipapirfondenes Forening.

Den daglige implementering er overladt til porteføljeforvalterne for hver af fondene, som rapporterer tilbage til bestyrelsen.

Retningslinjer for stemmeafgivning

Stemmerettigheder udøves til fordel for den relevante fond i Storebrand Asset Management med det formål at sikre det bedst mulige risikojusterede afkast for fondens investorer. Normalt vurderer fondens porteføljeforvalter, hvordan stemmerettighederne bruges bedst muligt. I alle tilfælde, hvor vi ønsker at bruge stemmeretten, skal den enkelte porteføljeforvalter gøre sig bekendt med de spørgsmål, der skal behandles på generalforsamlingen og beslutte, hvordan man skal stemme. Stemmerettigheden udøves direkte af fondsforvaltningsselskabet eller ved brug af en proxy-voting (fuldmagtsstemmeafgivelse). For mere information om dette, se Politik for Stemmeafgivning.

Storebrand Asset Management stemmer normalt mod ledelsen ved følgende forhold:

 • Utilstrækkelig information før mødet
 • Mangelfuld kvalitet i bestyrelsen og hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer
 • Anti-overtagelsesmekanismer
 • Unødvendige eller uretfærdige ændringer i kapitalstrukturen
 • Overdreven løn og godtgørelser til ledelsen
 • Manglende gennemsigtighed i forhold knyttet til klimaændringer

Specifikke situationer kan kræve specifikke foranstaltninger, og vi vil altid overveje omstændighederne i selskabet og markedet. I det omfang vi udnytter stemmeretten i forbindelse med kontroversielle sager, eller hvor forvalterne har stemt imod bestyrelsens eller ledelsens anbefalede procedurer, skal vi kunne angive en begrundelse herfor.

En redegørelse sendes til bestyrelsen, og medlemmerne informeres via Storebrand Gruppens hjemmeside. Hvis Storebrand-koncernen har stemt imod selskabernes forslag, skal oplysningerne knyttes sammen med ovenstående punkter. Specifikke foranstaltninger og foranstaltninger skal redegøres for.

Stemmestatestikk

Afstemningsprocessen

Storebrand-koncernen har valgt den uafhængige leverandør ”Institutional Shareholder Services” ("ISS"), som platform for fuldmagtsstemmeafgivelsen (proxy-voting). ISS sender indkaldelse til generalforsamlinger og giver omfattende information om selskaber, emnerne der skal stemmes om samt anbefalinger. For de fonde, der forvaltes af Storebrand-koncernen, stemmer vi i overensstemmelse med vores stemmepolitik og altid i overensstemmelse med det, vi anser for at være det bedste for de fonde, vi forvalter. Hvis vi ikke har fastlagt retningslinjer for et bestemt punkt, der skal stemme om, følger vi normalt ISS-anbefalingen. Vi gennemgår samarbejdet med ISS på årsbasis, herunder med hensyn til kvalitet og effektiviteten af de leverede ydelser. Hver fond har en forvalter, der er godkendt af Finanstilsynet. Forvalterbanken giver også oplysninger vedrørende generalforsamlingen.

Udlån af værdipapirer

Storebrand-koncernen udlåner aktier, men vil normalt hente dem tilbage således, at fondene kan stemme på grundlag af mindst 50 procent af aktieandelen på generalforsamlingen. Udlån af værdipapirer må ikke ske på bekostning af fondenes mulighed for at have et betydeligt fokus på bæredygtighed.

Interessekonflikt

Storebrand-koncernen er afhængig af at have adgang til informationer om selskaberne for at kunne vurdere eventuelle udfordringer for virksomhederne med hensyn til ejerskabet og selskabsledelsen. Det er også vigtigt at være fleksibel, når det handler om at investere i fonde, så vi kan gøre det bedste for vores investorer. Storebrand Asset Management skal have en klar forståelse af, hvordan oplysninger og informationer er modtaget i forhold til reglerne for insiderviden og udøvelse af ejerskabsrettigheder.

Det forventes, at de forskellige selskaber og deres rådgivere er bekendt med lovgivningen for insiderviden og således ikke sætter Storebrand Asset Manegement i en insiderposition uden samtykke.

Hvis vi er i tvivl, vil vi - så vidt muligt - afklare, om de relevante oplysninger er insideroplysninger, før vi accepterer at modtage den.