Indholdet på denne side er markedsføring


Sådan behandler vi dine personlige oplysninger

Storebrand er beskæftiget med at beskytte dit privatliv. Alle dine oplysninger skal være sikre hos os. Det inkluderer alt, der kan knyttes direkte til dig som person, inklusiv CPR-nummer, kontaktoplysninger og information om hvilke produkter du har købt hos os. Sådanne oplysninger er nødvendige for at vi kan give dig god kundebehandling.

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Den dataansvarlige er den, der bestemmer formålet med behandlingen af personoplysninger. I Storebrand er det den administrende direktør for det firma, du har indgået en aftale med, som er behandlingschefen.
Vi behandler personlige oplysninger i forbindelse med vores pensions-, opsparings-, forsikrings- og banktjenester. Denne fortrolighedserklæring gælder for hele Storebrand-koncernen, og når vi skriver Storebrand i denne fortrolighedserklæring, mener vi følgende virksomheder:

• Storebrand ASA
• Storebrand Livsforsikring AS
• Storebrand Bank ASA
• Storebrand Asset Management AS
• Storebrand Forsikring AS
• Storebrand Helseforsikring AS
• Storebrand Finansiell Rådgivning AS
• Storebrand Boligkreditt AS
• Storebrand Pensjonstjenester AS


Indsamling og brug af personlige oplysninger

Vi indsamler og bruger personlige oplysninger til forskellige formål og med forskellige behandlingsbaser. Herunder får du et overblik.

Kundeadministration og implementering af produkt- og serviceaftaler

Hovedformålet med behandlingen af personoplysninger er at indsamle, kontrollere og behandle personoplysninger, inden vi tilbyder og indgår en aftale med dig. Når aftalen løber, behandler vi dine personlige oplysninger for at dokumentere, styre og udføre opgaver, så vi kan levere aftalte tjenester.

Grundlaget for behandling af dette er at opfylde en aftale med dig og vores legitime interesse i at styre dit kundeforhold. Hvis det er nødvendigt at behandle særlige kategorier af personoplysninger, beder vi om dit samtykke.


Koncernkunderegister

Storebrand er en koncern med flere selskaber. Vi har et fælles kunderegister for kunder inden for pension, opsparing, forsikring og bankvirksomhed. Formålet med gruppekunderegistret er at styre dine kundeforhold og koordinere udbuddet af tjenester og rådgivning fra de forskellige virksomheder i Storebrand.

Behandlingsgrundlaget for dette er Storebrands legitime interesse i at give dig den bedst mulige rådgivning og service på tværs af Storebrands virksomheder. Storebrands koncernvirksomheder er fælles ansvarlige for behandlingen af koncernens kunderegister, og hver koncernvirksomhed er ansvarlig for at sikre dine rettigheder.


Udvikling af nye og eksisterende tjenester

Vi behandler personoplysninger for at identificere efterspørgsel på nye produkter og tjenester og for at forbedre eksisterende produkter og tjenester. Behandlingsgrundlaget herfor er Storebrands legitime interesse i at udvikle virksomhedernes produkter og tjenester.

Markedsføring

Vi behandler personlige oplysninger for at markedsføre, oprette personlige profiler og udføre produkt- og kundeanalyser. Vi gør dette for at tilbyde dig de mest relevante og tilpassede tjenester og tilbud.

Vi bruger personlige oplysninger til at give dig information, rådgivning og markedsføring af vores produkter og tjenester. For at vores meddelelser skal være relevante for dig, bruger vi profilering og segmentering.

Hvis du har et eksisterende kundeforhold, behandler vi dine personlige oplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at give dig information og tilbud.

Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold, beder vi om samtykke til elektronisk markedsføring eller samtykke til telefonmarketing og tager højde for, om du har reserveret dig mod markedsføring i reservationsregistret i Brønnøysund.


Statistik, analyse, modellering og risikoklassificering

Vi bruger personoplysninger til at udføre analyser og udarbejde statistikker til blandt andet at vurdere risiko og rentabilitet, fastsætte korrekte priser og takster og til at bestemme behovet for at udvikle nye eller eksisterende produkter og tjenester.

Grundlaget for behandling af dette kan være både juridiske forpligtelser, der følger af selskabslovgivningen, og Storebrands legitime interesse i at bruge personoplysninger til at få indsigt, der er nødvendigt for at styre forretningen.


Vores juridiske forpligtelser

Vi skal behandle personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med love, forskrifter eller offentlige beslutninger.

Grundlaget for behandling af dette er at opfylde de juridiske forpligtelser, der påhviler virksomheden.


Forebyggelse og efterforskning af kriminelle handlinger mod virksomheden

Vi behandler personoplysninger for at forhindre, opdage, løse og håndtere svindel og andre kriminelle handlinger mod Storebrand. I den forbindelse er Storebrand forpligtet til at indhente oplysninger og videregive oplysninger til andre finansielle virksomheder og offentlige myndigheder, fx ØKOKRIM i tilfælde af mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I henhold til hvidvaskloven og persondataloven er du ikke berettiget til at få adgang til disse oplysninger. Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med kravene i hvidvaskningsloven.

Grundlaget for behandling af dette kan både være opfyldelsen af en juridisk forpligtelse og Storebrands legitime interesse i at forebygge, afsløre, løse og håndtere svindel og andre kriminelle handlinger mod en af vores virksomheder.


IT-sikkerhed og fysisk sikkerhed

Det er nødvendigt for os at behandle personlige oplysninger for at sikre dine og Storebrands værdier. Dette gøres f.eks. gennem adgangskontrol til systemer, logning på servere og systemer, drift af teknisk infrastruktur, firewalls og adgangskontrol og kameraovervågning.

Grundlaget for behandling af dette kan være både kontraktlige forpligtelser, opfyldelse af juridiske forpligtelser og Storebrands legitime interesse i at beskytte dine og vores værdier.

Klagebehandling, regreskrav og retssager

Vi behandler personoplysninger for at bestemme, hævde og forsvare juridiske krav, for eksempel i forbindelse med behandling af klager, regreskrav og retssager.

Grundlaget for behandling af dette er Storebrands legitime interesse i at etablere, håndhæve og forsvare juridiske krav. For at opfylde dette formål kan vi også behandle specielle kategorier af personoplysninger uden samtykke.


Samtykke til behandling af sundhedsoplysninger, deling af personlige oplysninger i Storebrand og elektronisk markedsføring

Nogle gange er vi nødt til at bede om dit samtykke, blandt andet for at kunne:

• behandle særlige kategorier af personlige oplysninger, såsom sundhedsoplysninger
• dele mere information om dit kundeforhold mellem Storebrands virksomheder
• sende dig online markedsføring om produkter og tjenester, du ikke allerede har


Kategorier af oplysninger

Vi behandler forskellige typer personlige oplysninger om dig afhængigt af, hvilket forhold du har til Storebrand, og hvilke produkter og tjenester du har købt.

Vi har grupperet de personlige oplysninger, vi behandler, i følgende kategorier:

• Identifikationsoplysninger, såsom CPR-numre, andre identifikationsnumre udstedt af offentlige myndigheder og kopier af identifikationsdokumenter og lignende.
• Kontaktoplysninger og anden generel information, såsom navne, telefonnumre, e-mail-adresser, postadresse, familiestatus, fødselsdato, uddannelsesmæssig baggrund og lignende.
• Finansiel information og information om forsikringsobjekter, såsom type af aftale, indtægtsoplysninger, betalingskortnummer, transaktionsdata, kredithistorik, aktiver, ejendomme, forsikringshistorik og lignende.
• Lovbestemte oplysninger såsom skattepligtige hjemsted, udenlandsk skatteregistreringsnummer, information i forbindelse med finansiel rådgivning, information i forbindelse med arbejde mod hvidvaskning af penge og lignende.
• Særlige kategorier af oplysninger, såsom sundhedsoplysninger og medlemskab af fagforeningen.
Storebrand indhenter normalt oplysningerne direkte fra dig. Nogle gange indhenter vi oplysninger fra andre kilder, såsom din arbejdsgiver, offentlige institutioner og registre og private institutioner.
Vi informerer dig, når vi indhenter oplysninger om dig, medmindre indhentning er påkrævet i henhold til lov, er meddelelse umulig eller uforholdsmæssigt vanskelig, eller hvis vi ved, at du allerede er klar over, at vi indhenter disse oplysninger.

Tavshedspligt

Alle ansatte hos Storebrand har tavshedspligt vedrørende de oplysninger, vi modtager i forbindelse med dit kundeforhold.

Videregivelse af personlige oplysninger og brug af databehandlere

Storebrand-virksomhederne deler et centralt kunderegister, der indeholder følgende oplysninger:
• Dine kontaktoplysninger
• Dit CPR-nummer
• Hvilke produkter du har
• Hvilke Storebrand selskaber du er kunde i.

Oplysningerne bruges til at styre kundeforholdet og til at koordinere rådgivning, serviceydelse og markedsføring mellem virksomhederne.

Hvis du ønsker endnu flere relevante tilbud fra Storebrand, kan du give samtykke til, at Storebrands forskellige virksomheder også må dele oplysninger om dit kundeforhold. Dette kan være information om indkomst, jobprocent, lånets størrelse og opsparing eller information om transaktioner og forsikrede aktiver. Vi deler ikke følsomme oplysninger såsom sundhedsoplysninger. Du kan give og trække dit samtykke tilbage i din kundeprofil på storebrand.no eller ved at kontakte vores kundecenter.

Storebrand skal, når det kræves ved lov, videregive dine personlige oplysninger til offentlige myndigheder som NAV, SKAT, Økokrim og andre udenforstående. Hvis lovgivningen tillader det, og fortrolighedspligten ikke forhindrer det, kan personoplysninger også videregives til andre finansielle virksomheder og partnere til formål, der er specificeret til behandlingen. Videregivelse af personlige oplysninger kan også finde sted i betalingstransaktioner, når det er nødvendigt at gennemføre transaktionen på en sikker måde. Om nødvendigt videregiver Storebrand personlige oplysninger til partnere, der hjælper med skadesafviklingsprocessen.

Hvis din arbejdsgiver har en pensionsordning i Storebrand, informerer vi arbejdsgiveren om den forsikringspræmie, der er betalt for dig, og oplysninger om din pensionsydelse.

Hvis du bruger en pensionsberegner fra Norsk Pensjon eller tilknyttede spillere, giver Storebrand personlige oplysninger med dit samtykke. Hvis du har tegnet forsikring på en bil, et hus, en båd osv., Sender vi en bekræftelse til finansieringsselskabet og panthavere.

Ligesom resten af branchen deler vi også personlige oplysninger med forskellige registre, der administreres af Finans Norge. Vi overleverer personlige oplysninger til følgende fælles register, hvis der er grundlag for at aflevere dem:

• FOSS:
Forsikringsselskabernes centrale skadesregister. Formålet er at forhindre og begrænse forsikringssvig.
• ROFF:
Register over forsikringsansøgere og forsikrede. Formålet er at forbedre og sikre en ensartet risikovurdering og reducere risikoen for forsikringssvig.
• TFF Auto:
Register over forsikrede køretøjer. Formålet er at holde et overblik over køretøjers forsikringsstatus for blandt andet at udstede et gebyr i tilfælde af ikke-forsikring, have kendskab til i hvilket selskab et køretøj er forsikret og danne grundlag for beregning af bilforsikringsafgift.
• DBS - Dataassisteret skadesinspektionssystem:
System til beregning af skader på køretøjer. Formålet er at sikre en korrekt gennemførelse af vurdering og afvikling af skader.
• Board for Health Assessment (NHV)
NHV er oprettet af forsikringsselskaberne for at vurdere, hvordan sundhedsmæssige forhold kan påvirke dødeligheden og risikoen for fremtidig handicap og sygdom.
• Naturskadepoolen:
Distribuerer betaling efter naturkatastrofer mellem forsikringsselskaberne efter markedsandele.
• Koordinering.no:
Koordinering af takstmænd i tilfælde af større hændelser.

Storebrand bruger leverandører, der behandler personoplysninger for os blandt andet til at udføre it-tjenester. Vi indgår databehandleraftaler med vores leverandører, og de regulerer alle personlige oplysninger, der deles med dem. Leverandører må ikke bruge oplysningerne til andre formål end dem, hvortil de blev opnået, og som er beskrevet i denne erklæring. Separate databehandleraftaler regulerer alle personlige oplysninger, der deles med disse leverandører. Leverandører må ikke bruge oplysningerne til andre formål end dem, hvortil de blev opnået. Nogle af leverandørerne opererer i lande uden for EU, for eksempel i Indien og USA. I disse tilfælde indgår vi EU's standardaftale Standard Contractual Clauses (SCC) eller Binding Corporates Rules (BCR) med leverandøren for at sikre, at privatlivets fred og rettigheder for de registrerede beskyttes.

Hvilke rettigheder har du?

Indsigt

Du har ret til at få adgang til hvilke personlige data vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem. Under "Oversigt" når du er logget ind på storebrand.no finder du information om de produkter, du har købt. Under "Din kundeprofil" kan du se, hvilke kontaktoplysninger vi har om dig, og hvad du har accepteret. Dette giver dig et godt overblik over, hvilke oplysninger Storebrand behandler om dig.
Hvis du har brug for yderligere indsigt, kan du sende en sikker e-mail til Storebrands privatlivsombudsmand på personvernombud@storebrand.no. Så har vi brug for følgende oplysninger fra dig:

• hvilke Storebrand-virksomheder, du vil have adgang til.
• om du vil have information fra et specifikt kundeforhold som bank, forsikring eller opsparing.
• hvis du vil have oplysninger fra en bestemt tidsperiode.

Du modtager et svar fra os så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage.


Rettelser

Det er vigtigt, at de oplysninger, vi har om dig, er korrekte og nødvendige. Du kan kræve, at vi retter og sletter oplysninger om dig, hvis de er ufuldstændige eller unødvendig


Sletning

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du er kunde hos os. Oplysningerne slettes, når vi ikke længere kan have forpligtelser i henhold til den aftale, du har indgået med os eller andre regler. Hvis du har spørgsmål om sletning af dine personlige oplysninger, kan du sende en sikker e-mail til Storebrands privatlivsombudsmand på personvernombud@storebrand.no.

Vi anonymiserer data, der bruges til statistik og analyse, når det er muligt. Hvis statistikken eller analysen ikke kan udføres på anonymiserede data, maskerer vi de oplysninger, vi bruger for at beskytte dit privatliv.


Reservation / indvendinger

Til visse formål behandler Storebrand personlige oplysninger på baggrund af en balance mellem vores interesser og dine interesser som kunde hos os. Dette inkluderer behandlinger relateret til markedsføring, test af IT-systemer og udvikling af nye produkter og tjenester.

Hvis der er særlige omstændigheder, der betyder, at Storebrand ikke skal behandle dine personoplysninger til sådanne formål, kan du give os besked. I et sådant tilfælde foretager vi en konkret interesseafvejning. Storebrand vil fortsætte behandlingen, hvis det er nødvendigt for at etablere, hævde eller forsvare et juridisk krav.

Du kan altid kræve, at Storebrand holder op med at bruge dine personlige oplysninger til markedsføringsformål direkte til dig. Du kan gøre dette på din kundeprofil på storebrand.no.


Begrænset behandling

Du kan kræve, at Storebrand begrænser behandlingen af dine personoplysninger i visse situationer. Det betyder, at vi stadig skal have de relevante oplysninger gemt, men at al anden behandling af personoplysninger skal stoppes midlertidigt.

For eksempel:

• hvis du mener, at dine personlige oplysninger er forkerte
• hvis Storebrand ønsker at slette, men du har brug for oplysningerne på grund af et juridisk krav
• hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, og den er baseret på en interesseafvejning

Storebrand kan fortsætte behandlingen

• om nødvendigt for at etablere, hævde eller forsvare juridiske krav
• for at beskytte andres rettigheder
• af hensyn til vigtige offentlige interesser


Dataportabilitet - tag dine personlige oplysninger med dig

Oplysninger, du har givet, når du har indgået en aftale med os eller givet dit samtykke, kan du anmode om at blive overført til dig. Hvis informationssikkerheden er forsvarlig, og det er teknisk muligt, kan vi overføre dine oplysninger til et firma, som du oplyser. På Datatilsynets websted kan du læse mere om kravene til behandling af dine personlige data og rettigheder.


Automatiserede individuelle beslutninger

Nogle af de beslutninger, vi tager i Storebrand, er fuldautomatiske. Det vil sige, det er et computerprogram, der træffer beslutningen. Vi gør dette for at sikre effektiv og korrekt drift og gennem det give dig de bedst mulige tjenester. Hvis resultatet af automatiske individuelle beslutninger påvirker dig væsentligt, kan du altid kræve en manuel vurdering af beslutningen. Vi informerer dig, når dette er tilfældet. På Storebrand.no-siden "Kontakt os" finder du en oversigt over, hvordan du kan give os feedback.

Hvis vi bruger særlige kategorier af personlige oplysninger til at træffe en automatisk individuel beslutning, beder vi om dit samtykke.

Personværn på storebrand.no

Brug af cookies

En cookie er en datafil, der er gemt i din browser, som vores websteder kan læse og skrive til. Andre websteder kan ikke se indholdet af Storebrand-cookies, uden at både du og Storebrand tillader det.

Vi bruger hovedsageligt cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse på vores sider. Nogle cookies er nødvendige for at siderne fungerer. For eksempel er login baseret på specifikke cookies. Funktionelle cookies hjælper os med at tilpasse vores websted til dine ønsker. Disse cookies kan f.eks. huske hvad du har føjet til indkøbskurven ved tidligere besøg, hvis du er logget ind og hvilke indstillinger du har valgt. Dette hjælper dig blandt andet med at undgå at skulle give de samme oplysninger flere gange. Vi bruger også cookies til at indsamle statistik om, hvordan siderne bruges, og vi kan bruge cookies til at tilpasse annoncer, du ser fra os på andre websteder.

Vi har opdelt de cookies, vi bruger, i følgende kategorier:

• Nødvendigt - vigtigt for driften af webstederne kan ikke slås fra
• Funktionel - gemmer information, så hjemmesiden er tilpasset dine valg
• Statistik - henter oplysninger om blandt andet antallet af besøgende på hjemmesiden, hvilke sider der læses og lignende
• Marketing - henter oplysninger, der giver dig mulighed for at tilpasse marketing med relevante beskeder baseret på interesser, tidligere køb og handlinger

Du vælger, om du vil tillade cookies, der er funktionelle, statistiske eller bruges til markedsføring. Du kan når som helst ændre dine indstillinger.

Hvor længe opbevares cookies?

Cookies forbliver i din browser, indtil du sletter dem, eller de udløber. Udløbsdatoen varierer, men opdateres typisk hver gang du besøger vores sider.

Sådan afvises eller slettes cookies

På [nettvett.no] finder du en generel opskrift på, hvordan du sletter eller afviser cookies i den browser, du bruger. Derudover kan du specifikt styre brugen af cookies pr. kategori på storebrand.no. Hvis du ændrer indstillingerne, kan det være, at nogle funktioner og tjenester ikke fungerer som de har gjort før. Dette kan typisk betyde, at du skal klikke mere for at komme, hvortil du vil, eller at du skal indtaste oplysninger flere gange for at få det, du ønsker gjort. Vi har nogle partnere, der også placerer cookies i din browser, når du besøger Storebrands hjemmeside. Brug følgende links, hvis du vil reservere dig mod dem:

• MyNewsdesk
• Treogtyve
• Google

Spørgsmål om cookies

Vi arbejder konstant på at udvikle vores hjemmeside for at give dig den bedste brugeroplevelse. Som et resultat kan de cookies, der er indstillet i din browser, variere.

Du kan kontaktes efter prisberegning

Når du bruger købsløsningerne på storebrand.no, kan vi kontakte dig via e-mail eller telefon for at hjælpe dig med dit køb. I din kundeprofil kan du styre, hvordan du vil have os til at udføre købsassistance. Du kan vælge ikke at blive kontaktet ved at reservere dig i den individuelle købsløsning. Vi kan hjælpe dig med dit køb i 30 dage, før vi sletter dine oplysninger.

Betaling med kort

For at vores betalingstjenesteudbyder skal kunne betale for produkter på storebrand.no, bliver du bedt om at give kortoplysninger. Disse oplysninger lagres udelukkende hos leverandøren og er underlagt leverandørens privatlivspolitik. Vi gemmer kun betalingsoplysninger i det omfang og så længe det er nødvendigt for at sikre effektiv håndtering af eventuelle problemer med debitering, annullering af reservation og kredit.


Hvordan bruger vi personlige profiler?

For at give dig den bedst mulige oplevelse som kunde hos Storebrand ønsker vi at tilpasse vores kommunikation og marketing til dig. For at opnå dette opretter vi personlige profiler. Vi bruger aldrig specielle kategorier af personlige oplysninger, såsom sundhedsoplysninger, når vi opretter personlige profiler.

Når vi udvikler personlige profiler til kommunikation og markedsføring, bruger vi følgende oplysninger:

• oplysninger, du har givet os i forbindelse med køb af vores produkter
• oplysninger, du deler med os, når du bruger vores tjenester
• dine adfærdsdata fra digital kommunikation og storebrand.no
• oplysninger fra offentligt tilgængelige registre

Vi bruger dine oplysninger for at sikre, at vi tilbyder dig de mest relevante og tilpassede tjenester og tilbud. I din kundeprofil på storebrand.no får du adgang til de oplysninger, der udgør din personlige profil. Hvis du reserverer dig mod personlige justeringer i din kundeprofil, gemmer vi ikke oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside.

Storebrand bruger også profilering i Storebrand Forsikring. Profilering bruges til at fange sager, der skal undersøges nærmere. Ingen specielle kategorier af personlige oplysninger, såsom sundhedsoplysninger, bruges til dette formål.

Når vi udvikler personlige profiler i Storebrand Forsikring, bruger vi følgende oplysninger:

• oplysninger, du har givet os i forbindelse med køb af vores produkter
• oplysninger, du deler med os, når du bruger vores tjenester
• oplysninger, du deler med os i forbindelse med oprettelse og behandling af en sag
• oplysninger indhentet fra tredjeparter
• oplysninger fra offentligt tilgængelige registre

Der træffes ingen automatiseret beslutning her. En manuel vurdering af den enkelte sag foretages altid.


Nyhedsbrev relateret til dit kundeforhold og kundeservice på sociale medier

Vi ønsker at give dig som kunde relevante oplysninger relateret til dit kundeforhold til os. Vi sender dette som et nyhedsbrev via e-mail. Indholdet af nyhedsbrevet er baseret på de oplysninger, vi har om dig og dit kundeforhold, såsom hvilke produkter du har, alder, livssituation og bopæl. Vi indsamler oplysninger om, hvordan du læser e-mails, så vi kan give dig endnu bedre tilpasset indhold. Vi ser blandt andet på, hvor ofte du åbner e-mails, og hvilke emner du er interesseret i / klikker på. For at vi kan sende dig en e-mail, skal du registrere en e-mail-adresse hos os. Du kan nemt afmelde dig nyhedsbrevene nederst i den e-mail, du modtager fra os. I din kundeprofil på storebrand.no finder du oplysninger, som du har afmeldt, og der kan du også tilmelde dig igen.

Kundeservice på sociale medier

Vi i Storebrand besvarer generelle spørgsmål fra vores kunder på flere sociale medier. Du må aldrig give personlige oplysninger, når du kontakter os i disse kanaler. Vi tager privatlivets fred alvorligt og sletter indlæg, der indeholder personlige oplysninger såsom personnumre eller bankkontonumre. Hvis du vil have personlig rådgivning, kan du bruge en sikker kanal, såsom en telefon eller en logget chat.
Vi minder dig om, at alt hvad du laver på de forskellige sociale medier er registreret af de forskellige hjemmesider og kan bruges til at tilpasse din brugeroplevelse. Du kan læse mere om dette:

Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter

Markedsføring på de digitale kanaler

Vi ønsker at give vores kunder personlig markedsføring via digitale kanaler. For at gøre dette skal du acceptere, at vi kan sende dig online markedsføring via e-mail, SMS, sociale medier og andre websteder (såsom Google og Schibsted). Du kan altid give og trække dit samtykke tilbage i din kundeprofil på storebrand.no eller ved at kontakte vores kundecenter.

Vi bruger altid den e-mail-adresse eller mobilnummer, du har givet os, når vi markedsfører via disse kanaler. For at få personlig markedsføring på sociale medier og andre websteder er vi nødt til at vide, hvem du er, når du bruger de relevante kanaler og websteder. Vi gør dette ved f.eks. at linke det mobilnummer og den e-mail-adresse, du har givet os, med tilsvarende oplysninger, som du har givet til relevante sociale medier og websteder. Når linket er oprettet, vil du være i stand til at få information og markedsføring, som vi håber og mener er relevant for dig.

Storebrand Fordel

Storebrand Fordel er et kundeprogram for medarbejdere med arbejdspension i Storebrand. Gennem dette kundeprogram ønsker vi at give medarbejderne indsigt i og et overblik over deres egen pension. Vi sender nyhedsbreve om pensioner og besparelser samt invitationer til seminarer til medlemmer af Storebrand Fordel. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve i linket nederst i den e-mail, du modtager. I din kundeprofil på storebrand.no får du oplysninger om du har afmeldt dig, og der kan du også tilmelde dig igen.

Virksomhedsportalen

Virksomhedsportalen er en løsning for Storebrands erhvervskunder, hvor virksomheden blandt andet opdaterer medlemmer relateret til kollektive aftaler, modtager fakturaer, ser historik over medarbejder- og kontraktforhold og kan sende og modtage henvendelser fra Storebrand i tråd med de nuværende sikkerhedskrav.

Det er virksomheden, der udpeger mennesker, der har et officielt behov for adgang til information om både aftalen og medarbejdere, der er knyttet til aftalen. I virksomhedsportalen fremgår oplysninger om medarbejderes løn, jobprocent, medarbejderstatus og handicapgrad. Storebrand påpeger, at virksomheden selv skal vurdere, om medarbejdere, der får adgang, har et officielt behov for disse oplysninger. Når virksomheden opretter brugere til virksomhedsportalen, bekræfter virksomheden, at personen har et servicebehov for adgang, herunder et behov for adgang til de ovennævnte oplysninger.

Virksomhedsportalen indeholder cookies, der er gemt på din pc. Virksomhedsportalen bruger cookies til loginformål for at vores besøgende statistik skal være pålidelig og give brugerne så god funktionalitet som muligt. Vi bruger også Google Analytics til optimering og trafikanalyse for at forbedre portalen. Vi sletter oplysninger, der er gemt i firmaportalen efter etablerede principper.

Opbevaring af kommunikation

Når Storebrand leverer investeringstjenester, er vi ifølge loven forpligtet til at levere dokumentation for disse tjenester. Derfor foretager vi lydoptagelser af alle telefonopkald og gemmer anden kundekommunikation, såsom e-mail og chat. Kontakt din rådgiver, hvis der er oplysninger, som du ikke ønsker bliver gemt. Vi skal opbevare dokumentation relateret til investeringstjenester i fem år. Formålet med dette er at sikre, at den investeringstjeneste, vi leverer, er dokumenteret. Vi foretager optagelser af andre telefonopkald, hvis du ikke reserverer dig imod dette. Vi ønsker at optage samtalen for at sikre, at de delte oplysninger er korrekte og give dig sikkerhed for den rådgivning, vi giver. Vi vil også bruge samtalen til at uddanne vores medarbejdere. Vi gemmer disse optagelser i tre år.

Chatbot

Storebrands chatbot hjælper dig med svar på spørgsmål og enkle tjenester. For at robotten skal blive bedre, tager vi stikprøver af, hvad kunderne beder om, og forbedrer robottens svar på baggrund af dette.

Hvis du har brugt vores chatbot på indloggede sider, gemmer vi oplysningerne i vores kundesystem i tre år og fem år til investeringstjenester for at sikre, at den delte information er korrekt og giver dig sikkerhed for den rådgivning, vi giver. Chat på åbne sider slettes kontinuerligt.

Kundeundersøgelser

Når du har været i kontakt med Storebrand, spørger vi dig om, hvordan din oplevelse var. Vi gør dette for at lære mere om, hvordan vi kan give dig endnu bedre produkter og tjenester. Disse tilbagemeldinger hjælper os med at måle virkningen af forbedringsforanstaltninger og se på sammenhængen mellem kundetilfredshed og kundeadfærd over tid.

Hvis du ikke ønsker at dele denne type oplysninger med os, skal du ikke svare på den undersøgelse, vi sender dig.

Vi bruger Norstat som databehandler til at udføre kunde- og markedsundersøgelser.
Storebrand Community er vores online kundepanel, hvor vi inviterer kunder til at deltage i kundeundersøgelser, gruppediskussioner og test af nye digitale tjenester. Deltagelse er frivillig, og du kan til enhver tid afmelde dig panelet. Storebrand kan i nogle tilfælde ringe til kunder, når de har givet feedback for at bede om mere information.

Kontakt vores fortrolighedsrepræsentant

Storebrands fortrolighedsrepræsentant vil være en hjælp for dig som kunde. Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at klage over, hvordan vi behandler dine oplysninger, kan du kontakte fortrolighedsombudsmanden på personvernombud@storebrand.no.

Fortrolighedsrepræsentanten er en uafhængig kontrolfunktion. Fortrolighedsrepræsentanten kontrollerer overholdelse af fortrolighedslovgivning og andre relevante regler med fortrolighedsbestemmelser samt virksomhedens egne interne retningslinjer for privatlivets fred. Fortrolighedsrepræsentanten rapporterer til Storebrands øverste ledelse.


Ændringer i fortrolighedserklæringen

Vi er nødt til med jævne mellemrum at opdatere denne fortrolighedserklæring for at give dig nøjagtige oplysninger om, hvordan vi behandler personlige oplysninger.


Sidst opdateret: November 2020